Laatste nieuws

Nieuws

Integrale Veiligheidsbeleid 2015-2018

Geplaatst op 20-03-2014

Van de gemeente Raalte ontvingen wij het volgende bericht:

Namens de burgemeester vraag ik u via deze weg om hulp . We zijn gestart met het integrale veiligheidsbeleid 2015-2018 en vinden daarbij uw input van groot belang. Via Harrie Wanningen heb ik uw mailadressen ontvangen en wil u vragen deze mail uit te zetten naar uw ledenbestand.

Achtergrond

Eind 2007 heeft de gemeenteraad het huidige integrale veiligheidsbeleid vastgesteld. Verschillende ontwikkelingen hebben er toe geleid dat we opnieuw naar dit beleid kijken. Het beleid wordt op hoofdlijnen opgesteld voor de komende vier jaren. Naast dit beleid wordt er ook een jaarlijks uitvoeringsplan opgesteld. Dit uitvoeringsplan bevat de concrete projecten en activiteiten waar we mee aan de slag gaan.

Input wordt op dit moment gevraagd voor het beleid. Waar willen we samen staan over vier jaar als we de veiligheid in de gemeente Raalte gezamenlijk willen waarborgen. En welke concrete activiteiten ziet u en welke rol kunt/wilt u daarin eventueel vervullen. Hopelijk bent u het met ons eens dat het integrale veiligheidsbeleid niet alleen van de gemeente is en wilt u een bijdrage leveren door de gestelde vragen te beantwoorden.

Velden en thema's beleid

Om het voor u iets concreter te maken is het beleid ingedeeld in vijf veiligheidsvelden. Bij deze velden wordt een aantal thema's genoemd die eronder kunnen vallen. Deze staan tussen haakjes. De thema's zijn in de opsomming daaronder nog concreter aangegeven met een aantal voorbeelden. Let op: dit zijn echt voorbeelden, misschien kunt u nog veel meer onderwerpen benoemen en daartoe nodig ik u dan ook graag uit.

 1. Veilige woon- en leefomgeving (sociale, fysieke, objectieve en subjectieve veiligheid:)
  • Relaties tussen bewoners en betrokkenheid van bewoners
  • Sociale netwerken en sociale controle
  • Woonoverlast, burengerucht en probleemgezinnen/personen
  • Drank en drugsoverlast
  • Criminaliteit: woninginbraken, overvallen, huiselijk geweld, hennepplantages, etc.
  • Onveiligheidsgevoelens en het mijden van plekken
  • Beheer en onderhoud openbare ruimte: zwerfvuil, graffiti, vernielingen, etc.
  • Toezicht en handhaving
 2. Bedrijvigheid en veiligheid (veilig winkelgebied, veilig bedrijventerreinen, veilig uitgaan, veilige evenementen)
  • Winkeldiefstal en bedrijfsinbraak
  • Overvallen
  • Jongerenoverlast in deze gebieden
  • (Brom)fietsen in het voetgangersgebied
  • Verloedering, zwerfvuil en andere tekenen die tot subjectieve veiligheid leiden
  • Uitgaansgeweld, overlast en vernielingen
  • Evenementen: risico's als geweld, overlast, vernielingen, maar ook brandveiligheid en crisisbeheersing.
 3. Jeugd en veiligheid (jeugdoverlast, jeugdcriminaliteit/individuele probleemjongeren, jeugd, alcohol en drugs, veilig in en om de school)
  • Overlast van jongeren (groep en individu): wat zich uit in geluidsoverlast, intimiderend aanwezig zijn, zwerfvuil, vernielingen, kleine criminaliteit, etc.
  • Individuele probleemjongeren, veelplegers en harde kern jongeren.
  • Alcohol en drugsgebruik en de beheersing en gezondheidsrisico's
  • De jeugd als slachtoffer van geweld , thuis, buurt, school, uitgaan, denk aan pesten, maar ook geweld en diefstal is hier weer te vinden.
 4. Fysieke veiligheid (verkeersveiligheid, brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding)
  • Infrastructuur van verschillende gebieden als woongebied, scholen, winkelgebied, etc.
  • Rijgedrag verkeersdeelnemers
  • Verkeer en parkeeroverlast
  • Brandveiligheid
  • Risico gevaarlijke stoffen
  • Rampen en crises
 5. Integriteit en veiligheid (polarisatie en radicalisering, georganiseerde criminaliteit, veilige publieke taak, informatieveiligheid, ambtelijke en bestuurlijke integriteit)
  • Ideologische groepen/stromingen/personen die geradicaliseerd zijn en een risico vormen. Stromingen die op die manier kunnen radicaliseren zijn bijv.: rechts-extremisme, islamradicalisme, dierenrechtenradicalisme, links-extremisme.
  • Georganiseerde criminaliteit, waarbij ‘onder' en ‘boven 'wereld samen komen bijv. op de gebieden drugshandel, vastgoedfraude en mensenhandel.
  • Agressie richting werknemers met een publieke taak
  • Ambtelijke en bestuurlijke integriteit
Specifiek vraag ik aan u een reactie over uw vakgebied. Een bredere reactie is natuurlijk ook altijd welkom.

Wat vraag ik aan u

Vragen die ik daarom aan u wil stellen zijn:

 1. Welke problemen ziet u in de verschillende kernen van de gemeente Raalte.
 2. Wat is de huidige aanpak voor deze problematiek die bij u bekend is en door u en verschillende partijen wordt uitgevoerd? (Indien u hierbij beschikt over cijfers, visies, doelstellingen, etc. dan ontvang ik deze ook graag).
 3. Wat is uw rol in deze aanpak?
 4. Waar moet dit (beleidsmatig) versterkt worden, waar is extra inzet op nodig/hoe verder met dit thema?
 5. Ziet u de komende jaren nieuwe ontwikkelingen/problematiek en hoe ziet u de aanpak daarop?
 6. Welke doelen kunnen we ons de komende jaren stellen?
 7. Hoe (actief) ziet u uw eigen rol in het kader van de uitvoering van dit veiligheidsbeleid?

De gemeente Raalte hecht grote waarde aan inbreng van al onze partners. Graag ontvang ik daarom uw reactie uiterlijk 4 april 2014 via marije.woudstra@raalte.nl. Alvast heel erg bedankt voor uw reactie.

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met mij via telefoonnummer 0572-347876 of via de mail marije.woudstra@raalte.nl. Bij mijn afwezigheid kunt u ook terecht bij mijn collega Geke Goosen, telefoonnummer 0572-347775 of geke.goosen@raalte.nl.

Met vriendelijke groet,

Marije Woudstra
Senior Vakspecialist Veiligheid
Team Samenleving
Telefoon (0572) 347 876
Email marije.woudstra@raalte.nl