Over de vereniging

Reglement & Statuten

Artikel 1 Algemene bepalingen

Het huishoudelijke reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw zijn vastgesteld bij de notariële akte op 22 oktober 2009.

Artikel 2 Het dagelijkse bestuur

 1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijkse bestuur. Het dagelijkse bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijkse bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.
 2. Taken van de voorzitter:
  a. Geeft leiding aan de vergadering van het algemeen bestuur en het dagelijkse bestuur b. Is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.
 3. Taken van de secretaris:
  a. Voert de correspondentie uit naam en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren
  b. Zorgt voor bijeenroepen van vergaderingen.
  c. Zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de staturen of reglementen.
  d. Houdt een voor de leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
 4. Taken van de penningmeester:
  a. Beheert de gelden van de vereniging.
  b. Zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven.
  c. Houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven.
  d. brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar.

Artikel 3 Bestuursverkiezing

Bij (her)benoeming zullen bestuursleden voor een periode van maximaal vier jaar zitting nemen in het bestuur en komen daarna in aanmerking voor herbenoeming. (met dien verstande dat de zittingsperiode van een bestuurslid in principe nooit langer kan zijn dan drie 4-jaarstermijnen.) Vanaf de start van de vereniging is een rooster van aftreden opgesteld.

Artikel 4 Contributie

De contributie voor het boekjaar 2009-2010 wordt vastgesteld met een verdeelsleutel:

 • eenmanszaak € 100,00
 • 2 tot 5 medewerkers € 150,00
 • 5 medewerkers € 200,00

Artikel 5 Kascommissie

De taak van de kascommissie is het controleren van de jaarrekening van de penningmeester. De kascommissie bestaat uit 2 personen, welke jaarlijks door het bestuur worden vastgesteld.

Documenten downloaden

Reglement Statuten

Direct contact

Stuur een mail

Stuur een mail naar

Correspondentie

Ondernemersvereniging Broekland Ondernemersvereniging Broekland van Dongenstraat 39
8107 AE BROEKLAND NETHERLANDS

Voor uw adresboek

Download vCard